GESTIÓ ENERGÈTICA

El mòdul de Gestió Energètica, amb un control exhaustiu sobre els consums energètics i una àmplia anàlisi i informació de resultats, permet optimitzar la relació entre els consums i les seves prestacions i definir l’estratègia energètica més eficient.

CARATERÍSTIQUES

  Procediment per a la planificació de comptadors energètics en arbre de fins a quatre nivells per a comptadors de proveïdors i comptadors interns.
  Configuració de comptadors progressius, volumètrics, resetejables o virtuals.
  Configuració de fins a quatre tipus d’unitats i dos factors de conversió per comptador.
  Possibilitat de redundar lectures o consums a altres comptadors dependents.
  Possibilitat de lectures manuals, automàtiques, acumulatives, percentuals o per fórmula.
  Enregistrament de lectures des d’escriptori o dispositius mòbils
  Procediment d’enregistrament de reposicions de productes energètics en comptadors volumètrics.
  Test de comprovació en l’enregistrament de lectures de comptadors.
  Referència sobre la lectura anterior. Gràfica d’evolució del consum. Avís d’errada possible si el consum diari resultant supera el percentatge que s’ha configurat sobre el consum diari anterior.
  Resultats de consums energètics i ràtios en unitats energètiques predefinides o en costos.
  Sistema d’alarmes configurable sobre les desviacions en els paràmetres de consums absoluts o ràtios establertes.
  Sistema d’alarmes sobre els stocks sota mínims en productes energètics emmagatzemables.
  Procediments d’avís per correu electrònic de les alarmes sobre consums i stock als destinataris preestablerts.
  Procediment de conciliació de factures de proveïdors d’energia, amb detecció de diferències i actualització permanent de tarifes.
  Informes i estadístiques de periodicitat seleccionable amb resultats de
  consums i ràtios sobre l’ocupació de l’hotel. Resultats en unitats
  energètiques predefinides o valorats.
  Estadístiques de periodicitat seleccionable en format gràfic.
  Llistats analítics multihotel i multianual, amb resultats de consums
  energètics absoluts i ràtios sobre l’ocupació de l’hotel.

ALTRES FUNCIONS

Més informació
Més informació
Més informació
Més informació